Privacy verklaring

Privacy verklaring isset.video

isset.video is een geregistreerde handelsnaam van Isset B.V.

Deze privacyverklaring is opgesteld door Isset B.V.

(KvK-nummer 32147819).

isset.video is te bereiken via de details op onze contact pagina.

Kijk ook naar onze Algemene voorwaarden.

Achtergrond en inhoud van deze privacy verklaring

isset.video is zich er van bewust dat het gepast verwerken van persoonlijke informatie van groot belang is. Verwerking omvangt alles dat kan gedaan worden met persoonlijke informatie, van het bewaren tot het verwijderen. De privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vermeldt ‘verzamelen, opnemen, organiseren, structureren, opslag, aanpassing of bewerking, ophalen, openbaarmaking door vezending, verspreiden of anderzins beschikbaar stellen, afstemmen of combineren, inperken, wissen of vernietigen’ als voorbeelden van het verwerken van data. In deze privacy verklaring kan je lezen welke persoonlijke informatie isset.video verwerkt en met welk doel. Onze wijze van opereren is in overeenstemming met de AVG.

Deze privacy verklaring is als volgende opgebouwd:

 • Algemeen bestuur
 • Persoonlijke informatie die wij verwerken
 • Doel van het verwerken van de informatie
 • Hoe lang wij de informatie opslaan
 • Hoe wij uw persoonlijke data beschermen
 • Het delen van uw persoonlijke informatie met derde partijen
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, dat wij gebruiken
 • Inkijken, aanpassen of verwijderen van uw persoonlijke informatie
 • Indienen van een klacht
 • Updaten van onze privacy verklaring
 1. ALEGEMEEN BESTUUR
  M. Woering is de algemene bestuurder van isset.video en kan contact opgenomen mee worden voor vragen over de manier waarop de data verwerkt wordt. Hij kan worden bereikt op michael@isset.video
 2. PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WIJ VERWERKEN
  isset.video verwekt uw persoonlijke informatie voor de diensten die wij aanbieden en/of omdat wij het hebben bemachtigt in de context van een onderzoek of andere opdracht. Hieronder is een overzicht met voorbeelden van de data die wij verwerken:
 • Voor en achter namen
 • (Vroegere) adres details
 • E-mail adres
 • Bankrekeningnummer(s)
 • IP adres

Let op: isset.video verwekt niet in alle gevallen alle hierboven genoemde persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens wij verwerken is afhankelijk van het aard en het doel van de opdracht die wij uitvoeren.

Betalingen worden verwerkt bij Mollie, hun privacy verklaring kan hier gevonden worden. isset.video verwerkt personlijke informatie geleverd door u of onze client.

 1. DOEL VAN HET VERWERKEN VAN DE INFORMATIE
  isset.video verwerkt persoonlijke informatie voor de volgende doeleindes:

• Werkzaamheden in het kader van onderzoeken, fraudeonderzoeken en (screenings)onderzoeken gericht op (het voorkomen van) oneerlijk gedrag en fraude, die worden uitgevoerd in opdracht van derden;

• Werkzaamheden in het kader van advisering aan derden op het gebied van fraudepreventie, bestuur, ethiek en persoonlijke veiligheid of op het gebied van overige zaken gerelateerd aan frauderisico’s, risicobeheersing en integriteits beheersing;

• Werkzaamheden in het kader van advisering aan derden op het gebied van cybersecurity of op het gebied van andere zaken die te maken hebben met (het gebruik van) ICT en digitale middelen;

• Voor het communiceren van onze bevindingen met onze clienten;

• Voor het uitvoeren van onze overeenkomsten;

• Voor het versturen van facturen en het maken van betalingen;

• Voor het opzetten en beheren van de relatie met onze klanten (bijv. nieuwsbrief);

• Voor het uitbreiden van onze diensten (bijv. nieuwsbrief, marketing);

• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

• Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten af ​​te handelen via social media, E-mail, per post of telefonisch;

• Voor het verwerken van aanvragen;

isset.video verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de principes vermeld in de AVG.

 1. HOE LANG WIJ DE INFORMATIE OPSLAAN
  isset.video bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën persoonsgegevens:

• Klant en zakenrelaties: tot tien jaar na uitvoering van de opdracht, tenzij de wet voorschrijft deze langer te bewaren. In deze periode kan het nodig zijn dat wij alsnog contact met u opnemen of misschien wilt u weer gebruik maken van onze diensten. Ook kunnen uw contactgegevens langer worden bewaard als u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven;

• Achtergrond- of fraudeonderzoek: minimaal één jaar en maximaal vijf jaar na uitvoering van de opdracht, tenzij een (eventuele) lopende (juridische) procedure langer duurt;

• Pre-tewerkstelling onderzoek: vier weken na uitvoering van de opdracht worden alle gegevens vernietigd, tenzij een (eventuele) lopende (juridische) procedure langer duurt;

• Sollicitatiegegevens: tot maximaal vier weken vanaf de datum waarop de gegevens zijn ontvangen, tenzij de sollicitant toestemming heeft gegeven om de gegevens voor langere tijd (in dat geval maximaal een jaar) te bewaren;

• Audio en video opnames: tot maximaal vier weken vanaf de opnamedatum, tenzij een (eventuele) lopende (juridische) procedure langer duurt;

• Contactformulier of E-mail: als u een contactformulier op de website invult, of ons een vraag per e-mail stuurt, gebruiken wij uw gegevens alleen om contact met u op te nemen en uw vraag of klacht in behandeling te nemen. Deze gegevens worden niet opgeslagen tenzij u klant wordt van isset.video.

 1. HOE WIJ UW PERSONLIJKE INFORMATIE BESCHERMEN
  isset.video heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. De bij isset.video in gebruik zijnde gegevensdragers, haar medewerkers en eventueel betrokken derden zijn beveiligd tegen onbevoegde toegang. De digitale gegevensdragers waarop persoonsgegevens zijn opgeslagen, zijn beveiligd met encryptie. isset.video maakt ook gebruik van versleutelde gegevensoverdracht bij het uitwisselen van gegevens (zowel bij verzenden als ontvangen) met derden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
 2. HET DELEN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE MET DERDE PARTIJEN
  isset.video zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan hen verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomsten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. isset.video heeft met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. isset.video blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 3. COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN
  isset.video gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. isset.video websites kunnen links tonen naar externe websites en organisaties. isset.video draagt ​​geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees altijd de privacyverklaring van de website die je bezoekt.
 4. BEKIJKEN, AANPASSSEN OF VERIJWDEREN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door isset.video. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een digitaal bestand naar u of een andere organisatie te sturen. U kunt inzage, correctie of verwijdering vragen; een verzoek tot overdracht van uw persoonsgegevens; intrekking van uw toestemming; of bezwaar maken tegen gegevensverwerking door een e-mail te sturen naar info@isset.video
 5. INDIENEN VAN EEN KLACHT
  Als je van mening bent dat isset.video een fout heeft gemaakt tijdens het uitvoeren van zijn werk, kun je een klacht indienen. De directeur van isset.video neemt uw klacht in behandeling, hoort uw klacht en neemt een besluit over uw klacht. Als u van mening bent dat uw klacht na afronding van de procedure niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing van de directeur van isset.video een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 6. UPDATEN VAN ONZE PRVACY VERKLARING
  isset.video behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. Wij raden u aan regelmatig onze website te bezoeken voor de meest recente versie van dit document.

Dit document was voor het laatst bijgewerkt op: 2021-07-09